>>
..:: సర్వభూజనులారా , యోహోవాను బట్టి ఉత్సహించుడి , ఆర్భాటముతో సంతోషగానము చేయుడి కీర్తనలు పాడుడి - కీర్తన 98:4 ::..
*** Mobile View ****Android Bible Downloads **** Mobile Toolbar Download

Telugu Christan Songs Lyrics,

Posted by Jhon peter Devarasetti Sunday, June 19, 2016 0 comments

o
Share/Bookmark

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி
மகிழ்வோம் மகிபனைப் போற்றி
மகிமை தேவ மகிமை
தேவ தேவனுக்கே மகிமை – அல்லேலூயா
1. தேவன் நம்மை வந்தடையச் செய்தார்
தம்மை என்றும் அதற்காகத் தந்தார்
அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன்
அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார் – துதிப்போம்
2. கூப்பிடும் வேளைகளில் என்னை
தப்புவிக்க ஆத்திரமாய் வந்தார்
சிங்கத்தின் மேலே நடந்திடுவேனே
சர்ப்பங்களை மிதித்திடுவேன் – துதிப்போம்
3. பாதம் கல்லில் என்றும் இடறாமல்
கரங்களில் தாங்கிடுவார் தூதர்
ஒரு போதும் வாதை உன் கூடாரத்தை
அணுகாமல் காத்திடுவார் – துதிப்போம்
4. அஞ்சிடேனே இருளிலே என்றும்
நடமாடும் கொள்ளை நோயைக் கண்டும்
பயங்கரத்திற்கும் பறக்கும் அம்பிற்கும்
பயந்திடேன் ஜெயித்திடுவேன் – துதிப்போம்
5. தேவன் எந்தன் அடைக்கலமாமே
ஒரு போதும் பொல்லாப்பு வராதே
சர்வ வல்ல தேவன் தாபரமாய் நின்றே
விடுவித்துக் காத்திடுவார் – துதிப்போம்

o
Share/Bookmark


ఎందికో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతిపాత్ర హల్లెలూయ యేసయ్యా

1.నా పాపము బాప నరరూపి వైనావు
నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే నా స్థానములో నీవే
2.నీ రూపము నాలో నిర్మించియున్నావు
నీ పోలికలోనే నివశించమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి నీకొరకై నీ కృపలో

3.నా మనవులు ముందే నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందే నీ గ్రంధములో నుండే
ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం నేనేమి చెల్లింతున్

Enduko Nanninthaga Neevu

o
Share/Bookmark

Apostle Joshua Pattabhi Messages Prakatana grandha

Posted by Jhon peter Devarasetti Thursday, June 16, 2016 0 comments

 Apostle Joshua Pattabhi Messages  Prakatana grandha

Tags:Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible, Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible,Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible
o
Share/Bookmark

Apostle Joshua Pattabhi Messages

Posted by Jhon peter Devarasetti 0 comments

 Christmas is in December According to Bible

Tags:Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible, Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible,Apostle Joshua Pattabhi  Messages   Christmas is in December According to Bible


o
Share/Bookmark

Email Subscriptions

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

There was an error in this gadget